Het Zoekregister

Contacteer ons

Contact

We staan je graag bij in je zoektocht. Ook als je andere vragen hebt in verband met adoptie kunnen wij je helpen of doorverwijzen naar de juiste persoon of dienst. Neem contact met ons op via het contactformulier, e-mail of telefoon.

Je gegevens worden steeds uiterst discreet behandeld en zelfs beschermd door het beroepsgeheim. Informatie wordt enkel gedeeld mits we je toestemming hebben.

03/232.24.52

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
 

Adoptiehuis vzw verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van de diensten van Adoptiehuis vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Adoptiehuis vzw verstrekt. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn o.a.:

  • identiteitsgegevens
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

We houden uw administratieve en sociale gegevens bij in uw cliëntendossier die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdracht betreffende het realiseren van een binnenlandse adoptie en zorg en begeleiding van alle adoptiebetrokkenen

WAAROM ADOPTIEHUIS VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Adoptiehuis vzw gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van haar opdracht zoals geformuleerd in het decreet Binnelandse Adoptie van 3 juli 2015.

HOE LANG ADOPTIEHUIS VZW GEGEVENS BEWAART

Adoptiehuis vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en dit gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijnen doch niet langer dan noodzakelijk. Wij kijken voor de beoordeling van deze noodzakelijkheid naar de wettelijke verplichtingen en het beoogde werkingsdoel. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Adoptiehuis vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

M.b.t. uw dossier voor binnenlandse adoptie zal er een uitwisseling zijn van gegevens met het Vlaams centrum voor Adoptie (Opgroeien) te Brussel, de notaris voor het verlijden van de akte, de familierechtbank en desgevallend diensten voor pleegzorg.

BEVEILIGING

Adoptiehuis vzw neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Adoptiehuis vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Adoptiehuis vzw op via kathy.colson@adoptiehuis.be.

GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

Adoptiehuis vzw is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerkt. Uitzondering op deze regel is slechts mogelijk voor zover een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel Adoptiehuis vzw tot mededelen verplicht. De geheimhouding blijft van kracht na het overdragen of beëindigen van deze overeenkomst.

GEGEVENS INKIJKEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN, KLACHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kathy.colson@adoptiehuis.be.

Adoptiehuis vzw zal zo snel als mogelijk op uw verzoek reageren.

U beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. De verwerking van uw persoonsgegevens is echter wel een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van onze wettelijke opdracht.

Indien u meent dat uw klacht niet afdoende behandeld werd door Adoptiehuis vzw, kan u zich wenden tot de Belgische gegevensbescherming:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be Tel. +32 (0)2 274 48 00

Adoptiehuis vzw is als volgt te bereiken: Adoptiehuis vzw Osystraat 39/0 2060 Antwerpen Telefoon 03/232 24 52 kathy.colson@adoptiehuis.be Ondernemingsnummer:0420.405.225

 

Alle medewerkers van Adoptiehuis doen hun uiterste best om goede dienstverlening te bieden en uw belangen zorgvuldig te behartigen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als dat het geval is, horen we dat graag.

KLACHTENREGELING

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening steeds te verbeteren. Daarom staan wij open voor uw suggesties, opmerkingen of klachten. Bent u niet tevreden over de geleverde dienstverlening of heeft u een andere klacht? Bespreek deze dan in eerste instantie met je hulpverlener en zoek samen naar een oplossing. Als dit niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert, kan u contact opnemen met

Kathy Colson, directeur
telefonisch via 03/232 24 52
via e-mail kathy.colson@adoptiehuis.be

Uw klacht wordt bij ontvangst onmiddellijk opgenomen in ons klachtenregister. U ontvangt een melding van ontvangst van uw klacht binnen de 10 kalenderdagen. De dag na de registratie begint de behandeltermijn van 20 kalenderdagen te lopen.

De klacht wordt onderzocht door een aangeduide klachtenbehandelaar van Adoptiehuis. Een klacht zal nooit behandeld worden door personen die betrokken waren bij de feiten maar deze kunnen wel betrokken worden bij het onderzoek van de klacht.

U ontvangt een antwoord binnen de 20 kalenderdagen

Indien u na de behandeling van uw klacht meent dat uw klacht niet afdoende behandeld werd, kan u contact opnemen met de klachtendienst van Kind en Gezin via https://www.kindengezin.be/nl/contact/klachtendienst